แจ้งเบาะแสโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ

แจ้งเบาะแสโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ

 alt

รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565

รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 

ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564 

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรับสมัครเด็กเล็ก

     ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าโป่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทรทองและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหญ้าปล้อง จะเปิดรับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียดตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับสมัคร ดังนี้ต่อไปนี้

1) คุณสมบัติของผู้สมัคร

- เด็กที่สมัครต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้เผือก ไม่น้อยกว่า 30 วัน (กรณีรับเด็กนอกเขตบริการต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

- เด็กที่สมัครต้องมีอายุครบ 2 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2565 (เด็กที่เกิดก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม 2563)

- เด็กที่สมัครต้องเป็นเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่น ๆ ที่จะทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียน

2) หลักฐานและเอกสารที่จะต้องนำมาในวันสมัคร

-  ใบสมัครของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว

- สำเนาทะเบียนบ้านของเด็ก (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดาและมารดา หรือผู้ปกครอง จำนวน 1 ชุด

- สำเนาทะเบียนบ้านของบิดาและมารดา หรือผู้ปกครอง จำนวน 1 ชุด

- สูติบัตรของเด็ก (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

- ต้องนำเด็กมาแสดงตัวในวันยื่นใบสมัคร

- สมุดบันทึกสุขภาพหรือใบรับรองแพทย์ พร้อมสำเนาประวัติการรับวัคซีน

- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 6 รูป

หมายเหตุ: ต้องนำเด็กมาแสดงตัวในวันยื่นใบสมัคร

3) วัน เวลา สถานที่รับสมัครและสัมภาษณ์

- ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทั้ง 3 ศูนย์ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2565 ในวันเวลาราชการ

- กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2565 ในวันเวลาราชการ

4) วันประกาศรายชื่อและวันมอบตัว

- ประกาศรายชื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์

- มอบตัวในวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่สมัคร

5) กำหนดการเปิด – ปิดภาคเรียน

- ภาคเรียนที่ 1 เปิดเรียนวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565

- ภาคเรียนที่ 2 เปิดเรียนวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2565

กำหนดเวลาเรียน

- เปิดเรียนวันจันทร์ ถึง วันศุกร์

- ปิดเรียนวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการอื่น ๆ

- เวลาเข้าเรียน 08.00 น. – เวลาเลิกเรียน 15.30 น.

หมายเหตุ: ไม่มีปิดเรียน ยกเว้นกรณีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสั่งให้ปิดเรียน หรือกรณี ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก หรือผู้ดูแลเด็กเดินทางไปราชการ

6) อุปกรณ์การเข้าเรียน

          ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแต่ละศูนย์ จัดหาให้ตลอดปีการศึกษา

7) เครื่องใช้สำหรับเด็ก

- เครื่องใช้ส่วนตัว เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน แก้วน้ำ สบู่ หวี แป้ง ให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครองเตรียมมาให้เด็ก ในวันเปิดเรียนวันแรก

- เครื่องใช้งานอื่น ๆ ประกอบด้วย ชุดนักเรียน ชุดพละ ชุดผ้าไทย ชุดเครื่องนอน ผ้าขนหนู ผ้ากันเปื้อน กระเป๋าผู้ปกครองจัดให้เด็ก

8) อาหารสำหรับ­­เด็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแต่ละศูนย์ จัดอาหารให้ 2 เวลา ดังนี้

- เวลา 11.30 น. อาหารกลางวัน/อาหารว่าง

- เวลา 14.00 น. อาหารเสริมนม

9) การรักษาความปลอดภัยแก่นักเรียน

- บิดา มารดา หรือผู้ปกครองที่เดินทางมารับ-ส่ง เด็กนักเรียน ต้องลงชื่อรับ-ส่ง ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแต่ละศูนย์ ทุกครั้ง (เพื่อความปลอดภัยของเด็กนักเรียน)

- การมารับและส่งนักเรียน ผู้ปกครองจะต้องไม่นำเด็กมาส่งให้เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแต่ละศูนย์ ก่อนเวลา 07.30 น. ให้รับกลับเวลา 15.30 น. และไม่ช้ากว่า 16.30 น. ทั้งนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่ประสงค์ให้เด็กอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแต่ละศูนย์ โดยไม่มีผู้ดูแล เว้นแต่มีความจำเป็นซึ่งต้องขออนุญาตต่อหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแต่ละศูนย์ เป็นรายกรณี

- ในกรณีที่เด็กหยุดเรียนด้วยประการใดก็ตาม ผู้ปกครองจะต้องแจ้งให้ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทราบเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางโทรศัพท์

- ห้ามนักเรียนนำเครื่องมือเครื่องใช้ที่เกิดอันตรายมาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยเด็ดขาด

- ห้ามนักเรียนสวมหรือนำเครื่องประดับ ของเล่นที่มีราคาแพงมาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หากฝ่าฝืนและเกิดการสูญหายทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

- หากผู้ปกครองมีปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับนักเรียนโปรดติดต่อกับเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแต่ละศูนย์ โดยตรง ถ้ามีการนัดหมายล่วงหน้าก็จะทำให้สะดวกยิ่งขึ้น

10. กรณีเด็กที่สมัครมีภูมิลำเนาหรืออาศัยอยู่นอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้เผือก ให้คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพิจารณายกเว้น โดยความเห็นชอบของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้เผือก

 

 

 

 

ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๓-๒๕๕๑ กาญจนบุรี

ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๓-๒๕๕๑ กาญจนบุรี

ประกาศขายทอดตลาดรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๓-๒๕๕๑ กาญจนบุรี


ประกาศขายทอดตลาดรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๓-๒๕๕๑ กาญจนบุรี

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 1 จาก 22

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish Vietnamese

 


โทร. 08-1856-9636คุณพึงพอใจอบต.จรเข้เผือก ด้านใด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้39
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้128
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้593
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว824
mod_vvisit_counterเดือนนี้3705
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว3323
mod_vvisit_counterทั้งหมด64103

We have: 2 guests, 1 bots online
IP: 3.230.142.168
วันนี้: พ.ค. 25, 2022QR Code
อบต.จรเข้เผือก

ลิขสิทธิ์ © 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้เผือก จังหวัดกาญจนบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี โทร. 0-3467-0426